User Tools

Site Tools


dev:localization

Hướng dẫn dịch các phần mềm trong dự án Gõ Kiến

Quy tắc về chính tả

Các quy tắc về viết hoa

* Không viết hoa

Các quy tắc về chữ viết

* i hay y

Các quy tắc về dịch thuật

Các thuật ngữ dịch được

Administrator - người quản trị

space - khoảng trắng

Các thuật ngữ không dịch được

tab

regular expression

dev/localization.txt · Last modified: 2013/06/19 19:10 by chin